Wesley College Melbourne Australia
International applications

วิธีดำเนินการ ลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัคร

สิ่งที่จะต้องยื่นเมื่อสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์ได้แก่:

a) แบบฟอร์มใบสมัครลงทะเบียน (Application for Enrolment)

b) ค่าสมัครซึ่งไม่สามารถขอรับคืนได้

c) สำเนารายงานผลการเรียนล่าสุดของนักเรียน((แปลเรียบร้อย นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในชั้นปีใดจะต้องสำเร็จชั้นปี
ก่อนหน้าปีนั้น ๆ หรือเทียบเท่าเรียบร้อยแล้ว

d) สำเนาใบเกิดหรือหนังสือเดินทางของนักเรียน

e) ผลการประเมินผล*จากบริการประเมินการศึกษาออสเตรเลีย
(Australian Education Assessment Services - AEAS)

* นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์ทุกคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกจะต้องเข้าทดสอบประเมินผลกับ AEAS เสียก่อน

การทดสอบนี้สามารถกระทำได้ทั้งในออสเตรเลียและในประเทศของนักเรียน

บริการประเมินการศึกษาออสเตรเลีย (Australian Education Assessment Services - AEAS)

โทรศัพท์: 61 3 9645 0077
หรืออีเมล: admin@aeas.com.au

เมื่อทางวิทยาลัยได้รับเอกสารที่จำเป็นในการสมัครแล้ว หัวหน้าระดับ (Head of School) จะเป็นผู้พิจารณาใบสมัคร
หลังจากนั้น จะมีการแจ้งผลให้ผู้สมัครหรือตัวแทนที่แต่งตั้งทราบ

หากประสบความสำเร็จ จะมีการแจ้งการตอบรับใบสมัครโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. สำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษวิทยาลัยเวสลีย์ หรืออื่น ๆ
 2. ผ่านการทดสอบหลังจบหลักสูตร
 3. เข้าพบหัวหน้าระดับเพื่อจัดการการเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไปเสร็จสมบูรณ์

หนังสือตอบรับ (Letter of Offer)

จะมีการตอบรับให้เข้าลงทะเบียนศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการยืนยันการตอบรับนี้ จะต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยัน หากไม่ได้รับการชำระเงิน
ภายในเวลาที่กำหนด อาจมีการถอนการตอบรับเข้าศึกษา

เมื่อได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางวิทยาลัยจะออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียน  (Confirmation of
Enrolment – eCOE) และเอกสารยืนยันที่พักและสวัสดิการ (Confirmation of Accommodation and
Welfare - eCAW) สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดในการขอวีซ่านักเรียน

หากนักเรียนเลื่อนการลงทะเบียนออกไปหรือถูกวิทยาลัยสั่งพักการเรียน อาจมีผลต่อวันสิ้นสุดวีซ่าของนักเรียน
ผู้นั้นได้

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์และไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกจะต้องเข้าเรียนหลักสูตร
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้ในหนังสือตอบรับ  ผลการทดสอบ AEAS จะช่วยกำหนด
ระยะเวลาสั้นที่สุดที่จะปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สามารถเข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ต้องการได้
นักเรียนจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในวิชาทั่วไปที่เรียน
ในวิทยาลัยได้

ระดับภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปี 10-12 หรือ ม.4-6) นั้นเทียบเท่ากับมาตรฐานการเรียนที่จำเป็นของรัฐวิกตอเรีย (Victorian Essential Learning Standards - VELS) ของสำนักงาน
ประเมินหลักสูตรรัฐวิกตอเรีย  (Victorian Curriculum and Assessment Authority - VCAA)  สำหรับภาษา
อังกฤษในฐานะภาษาเสริมระดับ S4 นักเรียนจะต้องแสดงการมีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีและทัศนคติที่เป็น
ทางบวกต่อการเรียนในขณะที่เรียนอยู่ในโรงเรียนภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่กลางปี 2014 วิทยาลัยเวสลีย์จะเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษที่วิทยาเขต
เกลน เวฟเวอร์ลีย์  ให้นักเรียนได้มีโอกาสที่จะผสมผสานการเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
กับการใช้ชีวิตในวิทยาเขต ในกรณีที่ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ กรุณาดูรายการศูนย์ภาษาอังกฤษที่
แนะนำได้ในแนวทางสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม (Guidelines for Students with English as an Additional Language)

การสัมภาษณ์

นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับหัวหน้าระดับก่อนเริ่มเข้าเรียน ซึ่งจะมีการกำหนดหลังจากที่นักเรียน
เดินทางมาถึงออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยจะติดต่อกับนักเรียนเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสม

ค่าธรรมเนียม

กรุณาอ่านแผ่นพับ  นักเรียนนานาชาติค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (International: Fees and Expenses)
ที่แนบมากับเอกสารนี้

ส่วนลด

 • ส่วนลดสำหรับครอบครัว

ที่เวสลีย์ การศึกษาแบบสหศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางของวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ของเรา เช่นเดียวกับความมุ่งมั่น
ของเราที่จะช่วยให้พี่น้องจากครอบครัวเดียวกันได้เรียนที่เดียวกัน

หากมีนักเรียนสามคนขึ้นไปจากครอบคร���วเดียวกันที่วิทยาลัยเวสลีย์ จะมีส่วนลดสำหรับครอบครัวให้เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะลด 20% สำหรับเด็กคนที่สามและ 50% สำหรับเด็กคนที่สี่และคนต่อ ๆ ไป*

* นอกจากนี้ยังมีส่วนลด 10% สำหรับเด็กคนที่สองเมื่อเด็กคนที่สามเริ่มเข้าเรียนและมีการลงทะเบียนเรียน
พร้อม ๆ กันอีกด้วย

หากท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จะมีการคิดส่วนลดให้ในบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ

ส่วนลดสำหรับครอบครัวไม่สามารถใช้กับค่าใช้จ่ายรวม  (Consolidated Charge) ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี
การเรียนรู้ (Learning Technology Fee) หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คิดเข้าบัญชีของท่าน

ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมในรูปแบบอื่น ๆ แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดสำหรับครอบครัว

 • ส่วนลดจ่ายล่วงหน้า

มีส่วนลดจ่ายล่วงหน้า 2.5% ให้หากท่านชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดปีล่วงหน้า

ส่วนลดนี้มีเงื่อนไขบางอย่าง กรุณาติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษาหรือฝ่ายบัญชีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิทยาลัยเวสลีย์จัดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับนักเรียนชั้นปี 5-12  (ป. 5 - ม. 6) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ปกติ ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาลัยเห็นว่าโครงการนี้เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิผลที่สุดเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับผลการเรียน
ที่คาดหวังในระดับการเรียนของตน นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของ
ทางวิทยาลัย

 • นักเรียนและผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลักของนักเรียนทุกคนจะต้องเซ็นสัญญาการใช้โน้ตบุ๊ก (Notebook Usage Agreement) ก่อนรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 •  มีการประกันโน้ตบุ๊กทุกเครื่องที่ออกให้นักเรียนเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเรื่องความเสียหายจากอุบัติเหตุ
  และการลักขโมย

 • นักเรียนจะได้รับโน้ตบุ๊กในลักษณะการเช่าตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเวสลีย์

การประกันอุบัติเหตุนักเรียน

วิทยาลัยเวสลีย์มีความภาคภูมิใจในระดับการดูแลและการให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยแก่นักเรียน
ทุกคน แต่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บก็ยังเกิดขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุด สภาวิทยาลัยตระหนักดีว่า
อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบาดเจ็บของนักเรียนจึงได้จัดซื้อ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน” ฟรีให้กับ
ทุกครอบครัว

การแจ้งออก

นักเรียนนานาชาติไม่สามารถย้ายออกจากวิทยาลัยเวสลีย์ไปยังสถานศึกษาแห่งอื่นได้เป็นเวลาหกเดือนนับจาก
วันเริ่มเข้า หลังจากช่วงเวลาหกเดือนแรกนี้ จะต้องมีการแจ้งการลาออกจากวิทยาลัยของนักเรียนให้หัวหน้า
วิทยาเขต (Head of Campus) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเทอม มิฉะนั้นจะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษาหนึ่งเทอม

กฎวิทยาลัย

มีความคาดหวังให้นักเรียนวิทยาลัยเวสลีย์ใช้สามัญสำนึกตลอดเวลา นักเรียนจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
ของทางวิทยาลัย เมื่ออยู่ในเขตวิทยาลัยหรือมีส่วนร่วมในงานของวิทยาลัยที่เป็นทางการหรือเมื่อสวมใส่
เครื่องแบบหรือส่วนหนึ่งของเครื่องแบบวิทยาลัย

เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนทุกคนของวิทยาลัยที่จะไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือกระทำสิ่งใด ๆ ที่จะ
นำความเสื่อมเสียมายังตนเองและวิทยาลัย

 • กฎทั่วไป

การปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จะช่วยให้วิทยาลัยดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถให้บริการ
ให้ท่านได้ดีขึ้น

 1. เป็นเงื่อนไขในการลงทะเบียนนักเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์ที่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลักต้องทราบถึงกฎวิทยาลัย
  และยอมรับที่จะทำตามกฎเหล่านั้นทั้งในนามตนเองและในนามของนักเรียน
 2. วิทยาลัยเวสลีย์ โดยผ่านอาจารย์ใหญ่ สงวนสิทธิในการฝึกวินัย สั่งหยุดเรียนหรือให้นักเรียนคนใดออกจาก
  วิทยาลัยได้ด้วยเหตุผลที่นักเรียนคนนั้นมีพฤติกรรมหรือผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ หรือไม่ปฏิบัติตาม
  กฎข้อใดข้อหนึ่งของทางวิทยาลัย
 3. นักเรียนจะไม่สามารถออกจากบริเวณวิทยาลัยได้ระหว่างเวลาที่มาถึงในตอนเช้าและเวลาเลิกเรียนใน
  ตอนบ่ายโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษ
 4. นักเรียนจะไม่สามารถดื่มสุราที่ทำให้มึนเมา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
  ขณะที่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของทางวิทยาลัย (กรุณาอ่านเอกสาร นโยบายโครงการการศึกษา
  และสนับสนุนด้านยาเสพติดของวิทยาลัยเวสลีย์  (
  Wesley College Drug Education and Support Program Policy) ในการอ้างอิง)
 5. นักเรียนจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
 6. เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสามารถตรวจค้นล็อกเกอร์และกระเป๋าของนักเรียนได้ตลอดเวลา ในขณะที่นักเรียน
  ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่นั้นด้วย
 7. จะต้องมีจดหมายจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลักหากนักเรียนขาดเรียน มาสายหรือไม่เตรียมพร้อมสำหรับ
  งานที่ได้รับมอบหมาย
 8. หากนักเรียนทราบดีว่าจะขาดเรียน มาสายหรือจะต้องกลับก่อนเวลาเลิกเรียน อาทิ เพื่อไปพบแพทย์
  ควรจะนำจดหมายขออนุญาตมาจากทางบ้านหรือเขียนลงในสมุดบันทึกล่วงหน้า
 9. นักเรียนจะต้องเข้าเรียนทุกวิชาและทุกชั่วโมงตามที่กำหนดไว้ในตารางสอนของตน
 10. นักเรียนไม่สามารถขายหรือซื้อหนังสือ เครื่องแต่งกายหรือสิ่งของใด ๆ จากเพื่อนนักเรียนโดยไม่ได้รับ
  อนุญาตล่วงหน้า
 11. ไม่อนุญาตให้นักเรียนขับมอเตอร์ไซด์หรือสกู๊ตเตอร์ในขณะเดินทางมาหรือกลับจากวิทยาลัยหรืองาน
  ของวิทยาลัย
 12. นักเรียนอาจขับมอเตอร์ไซค์มาวิทยาลัยได้หากได้รับอนุญาตจากหัวหน้าระดับและสวมหมวกกันน็อค
  จะมีการอนุญาตดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีการยื่นขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลักลงชื่อ
  และแจ้งเส้นทางที่จะใช้ เนื่องจากอันตรายที่มาจากการจราจรบนท้องถนน ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลักไม่ควร
  ส่งบุตรหลานมายังวิทยาเขต St Kilda Road โดยทางจักรยาน
 13. นักเรียนที่ต้องการจะขับรถมาวิทยาลัยหรือต้องการจะเดินทางมาวิทยาลัยในฐานะผู้โดยสารในรถที่นักเรียน
  คนอื่นขับจะต้องขออนุญาตจากหัวหน้าวิทยาเขตเสียก่อน ไม่มีที่จอดรถภายในบริเวณวิทยาเขต
  สำหรับนักเรียน
 14. นักเรียนจะต้องทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยซึ่งมีผลบังคับใช้ในบางเวลา
  เช่น นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิด

การดูแลรักษาทรัพย์สิน

ขอให้นักเรียน  (และผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลัก) ทราบว่าความรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นหน้าที่ของนักเรียนและวิทยาลัยไม่สามารถรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ที่ถูกทำลาย สูญหาย
หรือถูกขโมยได้ คณาจารย์จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในการช่วยเหลือ.นักเรียนดูแลทรัพย์สินของตน และจะเป็น
การช่วยอีกทางหนึ่งหากอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายมีชื่อกำกับอย่างชัดเจนทุกชิ้น

ไม่ควรนำทรัพย์สินที่มีค่าซึ่งไม่จำเป็นที่วิทยาลัย เช่น  Walkman, iPod หรือ MP3 ฯลฯ มาวิทยาลัย

ทางวิทยาลัยคาดหมายให้นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมทั้งทรัพย์สินของ
ทางวิทยาลัยด้วย นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำลาย หรือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นสูญหายโดยเจตนา อาจจะ
ถูกขอให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการใช้คืนทรัพย์สินนั้น ๆ การลักขโมยเป็นอาชญากรรมชนิดหนึ่ง และนักเรียน
ที่มีความผิดฐานลักขโมยอาจถูกสั่งพักการเรียนหรือไล่ออกจากวิทยาลัย

บริเวณหวงห้าม

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยตลอดจนเพื่อป้องกันความเสียหายแก่อาคารสถานที่หรือการก้าวก่ายสิทธิ
ของผู้อื่น พื้นที่บางบริเวณของวิทยาลัยมีการใช้งานที่จำกัด นักเรียนไม่สามารถเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้าเสียก่อน

สุขภาพ

โดยทั่วไป

 • นักเรียนที่มีโรคที่ติดต่อได้อย่างเห็นได้ชัด หรือได้มีการสัมผัสกับผู้ที่มีโรคติดต่อ จะต้องไม่กลับมาจนกว่า
  จะมีหนังสือจากแพทย์ที่ทำการรักษาแจ้งว่าไม่มีการติดโรคแล้ว

ประวัติทางการแพทย์

 • จะต้องมีการกรอกและคืนแบบฟอร์มประวัติทางการแพทย์และให้กับทางวิทยาลัยก่อนที่นักเรียนจะ
  เข้ารับการสัมภาษณ์กับหัวหน้าระดับเป็นครั้งแรก จะต้องมีการปรับข้อมูลนี้เป็นประจำทุกปี

การประกัน

 • รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้นักเรียนนานาชาติที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มทุกคนทำประกัน
  สุขภาพ ทางวิทยาลัยจัดหาความคุ้มครองเป็นรายปีปฏิทินให้กับนักเรียนทุกปีที่นักเรียนเข้าเรียนและ
  คิดค่าธรรมเนียมนี้ในเวลาที่มีการตอบรับเข้า

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักเรียนนานาชาติ

วิทยาลัยเวสลีย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทร อันเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง
สำหรับนักเรียนนานาชาติที่ไม่มีระบบการสนับสนุนของครอบครัวอยู่ใกล้ ทางวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การคัดเลือกและดูแลนักเรียนนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในขณะที่
เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเวสลีย์

 • สวัสดิการและที่พัก

วิทยาลัยเวสลีย์มีความรับผิดชอบในสวัสดิการและการจัดหาที่พักของนักเรียนที่เรียนที่วิทยาลัยโดยถือวีซ่า
นักเรียน นักเรียนที่มีญาติเดินทางมาอยู่ออสเตรเลียด้วยโดยถือวีซ่าผู้ปกครองผู้เยาว์จะไม่ต้องได้รับการอนุมัติ
เป็นเงื่อนไขในการรับวีซ่านักเรียนที่นักเรียนอายุต่ำกว่า ปีต้องมีที่พักและการจัดการเรื่องสวัสดิการที่เหมาะสม
ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากทางวิทยาลัยอีกด้วย

วิทยาลัยเวสลีย์กำหนดให้นักเรียนนานาชาติอาศัยอยู่กับญาติหรือในที่พักแบบโฮมสเตย์  (Homestay)
กับครอบครัวที่ได้รับการอนุมัติจากทางวิทยาลัย โดยมีห้องพักของตนเองและมีอาหารบริการให้ทุกมื้อ นักเรียน
จะต้องแจ้งให้ทางวิทยาลัยทราบถึงการเปลี่ยนที่อยู่ในขณะที่ลงทะเบียนเรียนอยู่กับทางวิทยาลัย ในกรณีที่
ทางวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดการเรื่องสวัสดิการและที่พักของนักเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องขออนุญาต
ทั้งทางวิทยาลัยและผู้ปกครองตนเองก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรื่องสวัสดิการและที่พักใด ๆ
วิทยาลัยเวสลีย์จะจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักเรียน จะมีการพานักเรียนไปเยี่ยมดูครอบครัวโฮมสเตย์ไม่เกิน
สองแห่ง นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจะมีการเรียกเก็บในบัญชีของนักเรียน
ที่มีกับวิทยาลัย

 • ผู้ดูแลหลัก (เดิมเรียกผู้ปกครองผู้เยาว์)

ในขณะที่ทางวิทยาลัยมีความรับผิดชอบในตัวนักเรียนนานาชาติ แต่เพื่อช่วยให้เราสามารถดูแลสวัสดิการ
ของนักเรียน เรากำหนดให้นักเรียนนานาชาติแต่ละคน ไม่วาจะมีอายุเท่าใด มีผู้ที่แต่งตั้งเป็นผู้ดูแลหลัก
(primary carer) ที่อาศัยอยู่ในเมลเบิร์น ผู้ดูแลหลักจะต้องได้รับอนุมัติจากทางวิทยาลัยและแต่งตั้งโดย
ผู้ปกครองหรือทางวิทยาลัย ผู้ดูแลหลักจะทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของนักเรียนในขณะที่เรียนอยู่ ควรจะเป็น
ผู้ใหญ่มีมีวุฒิภาวะและควรกระทำการในเรื่องต่าง ๆ ตามความจำเป็น เช่น การฝึกวินัย การเข้าเรียน ความก้าวหน้า
ทางวิชาการและที่พักของนักเรียน ผู้ดูแลหลักควรจะเข้าร่วมงานของวิทยาลัยที่โดยปกติผู้ปกครองจะไปร่วม
เช่นงานให้ข้อมูลวิทยาลัยหรือการสัมภาษณ์ครู-ผู้ปกครอง

ผู้ดูแลหลักควรจะร่วมกับผู้ปกครองดูแลการเดินทางระหว่างประเทศมายังที่พักในออสเตรเลีย ผู้ดูแลหลักควรจะ
ช่วยนักเรียนย้ายเข้าไปในโฮมสเตย์ใหม่และคอยเฝ้าดูกิจกรรมของนักเรียนในช่วงสุดสัปดาห์และช่วงหยุด
ปิดเทอมเราไม่แนะนำให้นักเรียนเซ็นสัญญาระยะยาวกับบริษัทจัดหาผู้ดูแลหลักก่อนมาเริ่มเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์ 

 • วีซ่า

นักเรียนจะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

จำเป็นต้องมีจดหมายจากทางวิทยาลัยตอบรับเข้า พร้อมกับเอกสาร  eCOE .และ  eCAW เป็นหลักฐานหลังจาก
เริ่มเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเวสลีย์แล้ว ทางวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือในการต่ออายุวีซ่านักเรียนครั้งต่อ ๆ ไปได้
นักเรียนจะต้องติดต่อผู้ประสานงานนักศึกษานานาชาติ (International Student Coordinator)
เพื่อขอความช่วยเหลือ

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มีการเก็บข้อมูลในช่วงที่ท่านลงทะเบียนอยู่เพื่อทำตามข้อผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติ ESOS และประมวล
กฎการปฏิบัติแห่งชาติปี 2007 เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขในวีซ่าของตนและข้อผูกพันภายใต้
กฎหมายการเข้าเมืองของออสเตรเลีย อำนาจในการเก็บข้อมูลนี้อยู่ในพระราชบัญญัติบริการการศึกษาสำหรับ
นักเรียนต่างชาติปี
2000, ข้อบังคับบริการการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติปี 2001  และ ประมวลกฎการปฏิบัติ
แห่งชาติสำหรับหน่วยงานและผู้ให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักเรียนต่างชาติปี
2007 ในบางกรณี ข้อมูล
เกี่ยวกับท่านที่เก็บไว้ในแบบฟอร์มนี้และระหว่างที่ท่านลงทะเบียนอยู่อาจถูกส่งไปให้กับรัฐบาลออสเตรเลีย
และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และบริการคุ้มครองค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Protection Service)
และผู้จัดการกองทุนประกัน ESOS ได้หากเกี่ยวข้อง อาจมีการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บไว้ในแบบฟอร์มนี้หรือระหว่าง
ที่ท่านลงทะเบียนอยู่โดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่านได้หากกฎหมายอนุมัติหรือบังคับ

ในการเซ็นแบบฟอร์มลงทะเบียน นักเรียนและผู้ปกครองยอมรับว่าวิทยาลัยเวสลีย์มีสิทธิที่จะติดต่อและส่งข้อมูล
ให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับบุตรของตนแม้หลังจากที่นักเรียนอายุ 18 ปีแล้วก็ตาม

 • การอภิบาล

การอภิบาล หรือการดูแลสวัสดิภาพด้านส่วนตัว สังคมและวิชาการให้แก่นักเรียนแต่ละคน มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ที่วิทยาลัยเวสลีย์ ด้วยเหตุนี้ จึงมีโครงสร้างการจัดการที่มีการประสานงานอย่างระมัดระวังเพื่อให้การแนะแนว
และสนับสนุน

นอกจากหัวหน้าวิทยาเขตและหัวหน้าระดับแล้ว ยังมีอนุศาสนาจารย์ของวิทยาเขต อาจารย์แนะแนว ผู้ประสานงาน
ระดับชั้นและอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์สอนเสริม ซึ่งทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยให้นักเรียนเติบโต พัฒนา
และปรับตัวในทุกระยะบนเส้นทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่

นอกจากนี้ ผู้ประสานงานนักศึกษานานาชาติยังคอยให้การดูแลในเรื่องความต้องการเฉพาะ ทั้งในด้านวิชาการ
และเรื่องส่วนตัวของนักเรียนที่อยู่ไกลบ้านอีกด้วย

ที่วิทยาลัยเวสลีย์โครงสร้างการอภิบาลจะช่วยให้แน่ใจว่ามีปัญหาด้านการฝึกวินัยน้อยมาก เนื่องจากการติดต่อ
บ่อยครั้ง ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร การสื่อสารที่ดีและบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กน้อย
กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้  ทางวิทยาลัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลักเพื่อให้แน่ใจว่า
สามารถระบุตัวนักเรียนที่ประสบความยากลำบากและให้ความช่วยเหลือได้ และด้วยเหตุนี้ การติดต่อกับ
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลักเป็นประจำจึงเป็นส่วนสำคัญของระบบอภิบาลมีการจัดให้ข้อมูลในช่วงค่ำเกี่ยวกับการเลือก
วิชาเรียน การเลือกสถาบันอุดมศึกษาและอาชีพ และหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม นักเรียนสามารถขอคำแนะนำ
เกี่ยวกับอาชีพและหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่าง ๆได้ตลอดเวลาจากอาจารย์แนะแนวและที่ปรึกษาด้านอาชีพ
ของวิทยาลัย บริการอภิบาลของทางวิทยาลัยยังครอบคลุมการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล
โดยใช้บริการของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษที่ได้รับการอบรม ตลอดจนคณาจารย์อื่น ๆ ในการจัดและทบทวน
โปรแกรมพิเศษที่ออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะและความนับถือตนเอง

การประชุมนักเรียนและบริการทางศาสนา ตลอดจนบรรยากาศโดยรวมของวิทยาลัย ช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึง
ลักษณะพื้นฐานทางสังคม ความคาดหวัง และค่านิยมทางศีลธรรมและจิตวิญญาณของทางวิทยาลัยบนพื้นฐาน
ของการอภิบาลที่ดีย่อมมีการสื่อสารที่สม่ำเสมอระหว่างทางวิทยาลัยและบ้าน และนั่นก็เป็นสิ่งที่วิทยาลัยเวสลีย์
ส่งเสริมอย่างแข็งขัน

นโยบายการร้องทุกข์นักเรียนนานาชาติ

 • นโยบาย

วิทยาลัยมุ่งมั่นให้การดูแลที่เหมาะสมแก่นักเรียนนานาชาติทุกคนที่เข้าศึกษาในวิทยาลัย

 • วิธีดำเนินการ

มีผู้รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนนานาชาติจำนวนมากและจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กำหนด

 • นโยบายการร้องเรียนและอุทธรณ์

ผู้ประสานงานนักเรียนนานาชาติ

 • การอภิบาลและความก้าวหน้าทางวิชาการ

อาจารย์ประจำชั้น/อาจารย์สอนเสริม

 • การปรับตัว

หัวหน้าฝ่ายการเงินของวิทยาลัย

 • การเงิน

ผู้แนะแนวอาชีพ ผู้ประสานหลักสูตร

 • การเลือกวิชา อาชีพ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ

หัวหน้าระดับ/ หัวหน้าวิทยาเขต 

 • อาจารย์แนะแนวและหัวหน้าระดับจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการร้องทุกข์ของ
  นักเรียน และความรับผิดชอบสูงสุดในการหาทางออกเรื่องการร้องทุกข์
  ของนักเรียนตกอยู่กับหัวหน้าวิทยาเขต

ในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทภายในวิทยาลัยได้ เอกสารที่ควรอ้างอิงในชั้นแรกคือ นโยบายการร้องเรียน
และอุทธรณ์ของวิทยาลัยเวสลีย์ (
Wesley College’s Complaints and Appeals Policy) ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์
ของวิทยาลัยเวสลีย์

นโยบายการคืนเงิน

 1. จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและยืนยันหากมีการยกเลิกการสมัครของนักเรียน
 2. จะมีการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและยืนยัน ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
 3. หากใบสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธ
 4. หากนักเรียนยกเลิกภายในเวลา 30 วันก่อนวันเริ่มต้นการศึกษาที่กำหนดไว้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียม
  ยกเลิก $500
 5. หลังจากได้เริ่มการศึกษาที่วิทยาลัยแล้ว และไม่มีการแจ้งการลาออกล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเทอม จะต้องเสีย
 6. ค่าปรับจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึ่งเทอม ให้ส่งหนังสือแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
  ฝ่ายรับเข้าศึกษา
 7. การคืนเงินจะกระทำเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียโดยจ่ายคืนให้กับผู้ที่ชำระเงินในตอนแรก
 8. วิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลในการยกเลิกหรือลาออกของนักเรียนตามนโยบายการคืนเงิน

ข้อตกลงนี้มิได้ถอดถอนสิทธิในการดำเนินการต่อไปเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ของออสเตรเลีย

ในการขอคืนเงิน นักเรียนจะต้องแจ้งความจำนงในการยกเลิกการลงทะเบียนและขอคืนเงินให้สำนักงาน
ฝ่ายรับเข้าศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร จดหมายที่ส่งให้สำนักงานฝ่ายรับเข้าศึกษานั้นต้องมีรายละเอียด
การจ่ายเงินรวมทั้งผู้รับเงินและรายละเอียดบัญชีธนาคารหรือแจ้งว่าต้องการให้ออกเช็คให้ หลังจากที่สำนักงาน
ฝ่ายรับเข้าศึกษาได้รับคำร้องของท่านแล้ว จะมีการพิจารณาและคืนเงินให้ภายในเวลาสี่สัปดาห์นับจากวันยื่นขอ

ในกรณีที่วิทยาลัยเวสลีย์ไม่สามารถทำการสอนหลักสูตรที่ท่านเข้าศึกษาได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น

ท่านจะได้รับเงินที่ท่านจ่ายมาแล้วทั้งหมดคืน การคืนเงินจะกระทำภายในสี่สัปดาห์หลังจากวันที่หลักสูตรนั้น
ปิดลงหรือไม่เช่นนั้น วิทยาลัยเวสลีย์อาจเสนอให้ท่านลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอื่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมใด ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลงทะเบียน

เว้นเสียแต่ท่านจะติดต่อกับฝ่ายรับเข้าศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลงทะเบียน
จะถือเป็นที่เข้าใจว่าท่านได้อ่านและเข้าใจและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลงทะเบียนแล้ว
ท่านจะได้รับแจ้งหากมีการแก้ไขใด ๆ ในอนาคต

 1. วิทยาลัยเวสลีย์สงวนสิทธิในการปฏิเสธใบสมัครลงทะเบียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ
 2. วิทยาลัยเวสลีย์สงวนสิทธิในการยกเลิกการลงทะเบียนของนักเรียนหากเราลงความเห็นว่าเราไม่สามารถ
  ตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักเรียนรายนั้น ๆ ได้
 3. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับนักการศึกษาอาวุโสท่านหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าวิทยาลัยเวสลีย์
  สามารถจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนรายนั้น ๆ ได้
 4. ผู้ที่ลงชื่อในส่วน “ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม” ของเอกสารยืนยันการตอบรับเข้าศึกษา
  (Acceptance of Offer) ยอมรับเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมด ไม่ว่าจะลักษณะหรือประเภทใด
  ที่ต้องจ่ายอันเป็นผลเนื่องมาจากการให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์ ความรับผิดชอบใน
  ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะยังดำรงอยู่กับผู้ลงชื่อในการลงทะเบียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์
  ระหว่างผู้ลงชื่อในการลงทะเบียน (ถ้ามี) และไม่ว่าจะมีคำสั่งศาลหรือการประเมินการสนับสนุนบุตร
  (Child Support Assessment) คำสั่งหรือข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้ลงชื่อในการลงทะเบียน ผู้ลงชื่อ
  ในการลงทะเบียนยังยอมรับและเข้าใจว่า วิทยาลัยเวสลีย์ไม่มีภาระผูกพันตามคำสั่งศาลหรือการประเมิน
  การสนับสนุนบุตรใด ๆ ตลอดจนคำสั่งหรือข้อตกลงระหว่างผู้ลงชื่อในการลงทะเบียน ในกรณีที่มีผู้ลงชื่อ
  ในเอกสารยืนยันการตอบรับมากกว่าหนึ่งแต่มีการจ่ายเงินโดยผู้ลงชื่อในการลงทะเบียนเพียงฝ่ายเดียว
  ผู้ลงชื่อในการลงทะเบียนยอมรับว่า ตนยังคงเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมด ไม่ว่าจะลักษณะ
  หรือประเภทใดที่ต้องจ่ายอันเป็นผลเนื่องมาจากการให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์
  ตลอดเวลาที่นักเรียนผู้นั้นยังคงศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเวสลีย์
 5. ผู้ที่ลงชื่อในส่วน "ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม” ของเอกสารยืนยันการตอบรับเข้าศึกษาจะเป็นผู้ร่วม
  รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมด การแตกหักที่หลีกเลี่ยงได้ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของวิทยาลัย
  ที่เกิดจากนักเรียนและ/หรือทรัพย์สินของวิทยาลัย (อาทิ หนังสือ���นห้องสมุด, เครื่องดนตรี,
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ)
 6. อาจมีการขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ หากมีความจำเป็นและ
  ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลักรู้สึกว่าไม่สามารถยอมรับการขึ้นค่าธรรมเนียมได้ ข้อผูกพันในการแจ้งการลาออก
  ของนักเรียนล่วงหน้าหนึ่งเทอมจะได้รับการยกเว้น อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลักจะต้องแจ้ง
  เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะให้นักเรียนลาออกภายในเวลาสองสัปดาห์หลังจากที่มีการประกาศ
  การเปลี่ยนแปลง
 7. อาจมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมที่ตีพิมพ์หากนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
  เพิ่มเติมในการปรับตัวหรือบริการพิเศษอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งหมด
 8. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับมายังวิทยาลัยในขณะที่ยังชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบ ยกเว้นเสียแต่ทีมผู้บริหาร
  ระดับสูงของวิทยาลัยจะยกเว้นเงื่อนไขนี้ให้เป็นพิเศษ
 9. จะต้อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนนักเรียนลาออกเป็นเวลาหนึ่งเทอม มิฉะนั้นจะต้องเสีย
  ค่าใช้จ่ายเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึ่งเทอม
 10. มีการคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนสำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยเป็นครั้งแรกหลังเปิดเทอมแล้ว 
 11. หากนักเรียนลาออกระหว่างเทอมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเทอม จะไม่มีการคืนเงิน
  ส่วนที่เหลือของค่าธรรมเนียมงวดนั้นให้
 12. นักเรียนจะต้องแจ้งให้วิทยาลัยทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโฮมสเตย์หรือเปลี่ยนที่อยู่
  ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ประสานงานนักศึกษานานาชาติในวิทยาเขตของนักเรียนเสียก่อน
  เป็นความรับผิดชอบของทางวิทยาลัยที่จะต้องแจ้งให้กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันพรมแดน (Department of Immigration and Border Protection – DIBP) ทราบหากวิทยาลัยไม่อนุมัติ
  การจัดการเหล่านี้
 13. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวีซ่า นักเรียนจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% มิฉะนั้นจะต้อง
  มีการแจ้งให้ DIBP ทราบและนักเรียนจะเสี่ยงกับการถูกยกเลิกวีซ่า
 14. การเทียบโอนผลการเรียน -การเข้าหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการประเมินของทางวิทยาลัย จะมี
  การเทียบโอนผลการเรียนอาจกระทำได้ดังรายละเอียดข้างล่างนี้เท่านั้น. สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจาก
  รัฐอื่นชั้นปี 10 (ม. 4) หรือต่ำกว่า วิทยาลัยไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนให้ และการเข้าเรียนในหลักสูตร
  ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับการประเมินของทางวิทยาลัย.สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากรัฐอื่นในชั้นปี 11 (ม. 5)
  หรือเริ่มต้นชั้นปี 12 (ม. 6) นักเรียนอาจได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนแล้ว ขึ้นอยู่กับ
  การประเมินของหน่วยงานประเมินหลักสูตรของรัฐหรือมณฑล (หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือวิทยาลัย)
 15. การตกลงกับผู้ให้การศึกษาจดทะเบียนรายอื่น -อาจมีการจัดสอนบางรายวิชาของ VET, VCE และ IB
  โดยผ่านการตกลงกับโรงเรียน สถาบัน หรืออาจารย์สอนพิเศษเอกชนอื่น ๆ และทำการสอนนอกวิทยาลัย
 16. ความเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียนของนักเรียน - สำหรับข้อมูลด้าน ความเปลี่ยนแปลงใน
  การลงทะเบียนของนักเรียน อาทิ การลงทะเบียนของนักเรียนถูกเลื่อนออก การสั่งพักหรือการยกเลิก
  กรุณาอ่านนโยบายวิทยาลัยเวสลีย์ในแบบฟอร์มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย วิทยาลัยเวสลีย์ นักเรียน
  นานาชาติ (Wesley College Fees and Expenses – International)