Wesley College Melbourne Australia
International applications

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2015

Academic Excellence

นักเรียนจากหลากหลายภูมิหลัง ประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรมเลือกมาศึกษาที่วิทยาลัยเวสลีย์ในช่วงเวลา 150 ปีที่ผ่านมาเพราะชื่อเสียง ด้านวิชาการที่เป็นเลิศ ผลการศึกษาที่โดดเด่นและการสนับสนุนนักเรียนที่เยี่ยมยอดของทางวิทยาลัย

วิทยาลัยเวสลีย์ให้ความสำคัญสูงสุดแก่ความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมนักเรียนแต่ละคนให้มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบรรลุ ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้านของการเรียนรู้

ความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนชั้นปี 2015

 • นักเรียนจำนวน 18 คนสอบได้ ATAR สูงกว่า 99.00
 • Isabel Cocks สอบได้ผล ATAR 99.95 ซึ่งเป็นผลสูงสุดที่จะเป็นได้
 • ค่ามัธยฐาน ATAR รวม VCE และ IB DP ของเวสลีย์คือ 86.18
 • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษานานาชาติ (IB DP):
  • 34% สอบได้ ATAR สูงกว่า 98.00
  • 59% สอบได้ ATAR สูงกกว่า 95.00
  • 80% สอบได้ ATAR สูงกว่า 90.00
 • นักเรียนสอบได้คะแนนสมบูรณ์แบบ (perfect study scores) 141 ครั้งจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร VCE และ IB DP
 • นักเรียนสอบได้คะแนนสมบูรณ์แบบ (perfect study scores) 141 ครั้งจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร VCE และ IB DP
 • 98% ของนักเรียนได้รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในรอบแรก

ความสำเร็จของนักเรียนของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีเยี่ยมในเรื่องคุณภาพคณาจารย์ของเวสลีย์ในทุกระดับและการสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน

การจัดอันดับผลการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา
ของออสเตรเลีย (ATAR) ปี 2015

2015 ATAR Results Wesley College

สถาบันอุดมศึกษาที่นักเรียนชั้นปี 2015 เข้าศึกษา

Tertiary Destinations 2015 Wesley College